پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

X
معرفی اعضای دبیرخانه

 

سمت: عضو دبیرخانه

نام و نام خانوادگی: دکتر برات براتی

 

سمت: دبیر دبیرخانه

نام و نام خانوادگی: دکتر امیر زاهدی

 

سمت: عضو دبیرخانه

نام و نام خانوادگی: اعظم هنرمندپور

 

سمت: عضو دبیرخانه

نام و نام خانوادگی: دکتر زهره مقیسه

 

سمت: عضو دبیرخانه

نام و نام خانوادگی: دکتر حلیمه الماسی

 

سمت: عضو دبیرخانه

نام و نام خانوادگی: مریم نیک بینا

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort