پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

X
اولويت هاي پژوهشی کمیته پژوهش در آموزش

 

1.    الگوهاي نوين آموزش باليني
2.    کاربرد نظريه هاي آموزشي در آموزش مددجو
3.    راهکارهای ارتقاء سطح آموزش
4.    آموزش مهارت های برقراری ارتباط برای دانشجویان
5.    مطالعات تطبيقي در زمينه هدايت استعدادها
6.    بررسی استفاده از روشهای نوین ارزشیابی دانشجو در دوران کارورزی
7.    چالشها و راهکارهای آموزش در دروس آموزش کارآموزی و کارآموزی در عرصه
8.    بررسی استانداردهای آموزشی و ارائه راهکارهای مناسب
9.    استانداردهاي ملي آموزش پزشكي
10.    ارتباط اینترنت و پیامدهای تحصیلی از دیدگاه دانشجویان
11.    اقتصاد آموزش و اقتصاد سلامت
12.    مقایسه برنامه ها و شیوه های اجرای آموزش عمومی سلامت در جامعه
13.    طراحی برنامه و نرم افزارهای آموزشی
14.    موانع پژوهش در آموزش
15.    نظريه سازي در آموزش علوم پزشکي
16.    آموزش مبتني بر شواهد در علوم پزشکي
17.    کاربرد آموزش مجازي در مهارتهاي باليني علوم پزشکي
18.    ارتقاء آموزش سلامت در مراکز بهداشتي و بخشهاي باليني
19.    طراحي و بازنگري برنامه آموزشي مبتني بر نياز سنجي
20.    روشهاي نوين ارزشيابي باليني

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort