پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

X
شرح وظایف کارشناسان واحد پژوهش در آموزش


1- چک کردن روزانه ایمیل و انجام اقدامات لازم در خصوص هر ایمیل (ارسال طرح به داوران، ارسال طرح به داور نهایی و ..)
2- تهیه شناسنامه برای طرحهای دریافت شده
3- ثبت اطلاعات کلی طرحها و به روز رسانی بانک اطلاعاتی به تفکیک سال
4- انجام کلیه امور مربوط به مراحل داوری طرح های دریافت شده تا تصویب طرح ها و ارسال به معاونت پژوهشی مربوطه:
    مراحل داوری طرح:
    هماهنگی و مشورت با مسوول محترم واحد در خصوص انتخاب سه داور برای طرح دریافت شده
    تهیه، تایپ و اتوماسیون کردن نامه ارسال طرح به سه داور
    ارسال ایمیل حاوی متن نامه، طرح اولیه با حذف نام و فرم داوری برای سه داور
     پیگیری و زدن ایمیل یادآوری در صورت وقفه بیشتر از 7 الی 11 روز برای داوری طرح به داوران
    تهیه، تایپ و اتوماسیون کردن نامه ارسال نظرات سه داور به مجری
    ارسال ایمیل حاوی متن نامه و نظرات سه داور با حذف نام به مجری اول طرح برای پاسخگویی و اصلاح طرح
    پیگیری و زدن ایمیل های یادآوری در صورت وقفه بیشتر از 11 روز جهت اصلاح طرح برای مجری
    تهیه، تایپ و اتوماسیون کردن نامه جهت ارسال پاسخ مجری و طرح اصلاح شده به داور نهایی
    ارسال ایمیل حاوی متن نامه، پاسخ مجری و طرح اصلاح شده برای داور نهایی جهت گرفتن نظر نهایی
    در صورت تایید داور نهایی تهیه و تنظیم مستندات طرح برای بررسی در جلسه کمیته
    در صورت عدم تایید داور نهایی انجام مکاتبات با داور نهایی و مجری تا زمانی که به توافق کامل برسند ادامه دارد
    برگزاری جلسات کمیته:
    هماهنگی جهت تعیین تاریخ مناسب برای برگزاری جلسات کمیته )با مدیر محترم مرکز و مسوول محترم واحد(
    تهیه پوشه های مربوط به هر طرح شامل طرح اولیه، داوری سه داور اولیه، پاسخ مجری به داوران، طرح اصلاح شده، داوری داور نهایی و طرح نهایی با حذف نام
    تنظیم و ارسال ایمیل دعوت به جلسه برای اعضای کمیته و پیوست پوشه های ذکر شده برای کلیه طرح های قابل بررسی در بند قبل
    ارسال ایمیل دعوت به جلسه برای داوران نهایی هر طرح، پیوست پوشه مربوط به همان طرح و دعوت از مجری اول طرح در رونوشت ایمیل
    تماس تلفنی با کلیه داوران نهایی و مجریان اول هر طرح جهت اطلاع رسانی زمان جلسه و اطمینان از حضور ایشان در جلسه کمیته
    شرکت در جلسه کمیته و تایپ و تنظیم صورتجلسه
    ارسال صورتجلسه جهت تایید و یا اعمال تغییرات مورد نظر به مسوول واحد و دریافت و بایگانی آن
    تصویب و بستن پرونده طرح ها:
    تهیه مستندات الکترونیک از نامه ها و ایمیلهای مربوط به مراحل انجام کار از زمان دریافت تا تصویب طرح جهت ارسال به معاونت پژوهشی از طریق پیوست نامه
    تهیه شناسنامه و چک لیست برای هر طرح جهت جهت ارسال به معاونت پژوهشی از طریق پیوست نامه
    تهیه، تایپ و اتوماسیون نامه ارسال طرح به معاونت پژوهشی مربوطه
    ارسال ایمیل حاوی مصوبات جلسه کمیته در صورت عدم تصویب و یا تصویب مشروط طرحی در جلسه برای مجری اول طرح جهت اصلاح طرح
    دریافت طرح اصلاح شده از مجری و ارسال ایمیل آن به داور نهایی کمیته جهت تایید و تصویب طرح
5- دریافت پایان طرح ها از طریق ایمیل و آماده سازی آن جهت بررسی در کمیته و در صورت تایید کمیته ارسال به معاونت پژوهشی
6- تهیه و تنظیم مطالب برای به روز رسانی سایت واحد با هماهنگی مسوول محترم واحد و پیگیری قرارگیری مطالب بر روی سایت
7- تهیه، تایپ و تنظیم کتابچه و پمفلت های واحد
8- تهیه و تنظیم گزارشات مربوط به واحد و ارسال برای مسوول محترم واحد جهت تایید و در نهایت ارسال به معاون محترم مرکز جهت اقدامات بعدی
9- پاسخگویی تلفنی و حضوری به سوالات مراجعین و پژوهشگران محترم، راهنمایی و معرفی مشاور به ایشان جهت انجام طرح پژوهشی
10- انجام کلیه امور اداری در جهت پاسخگویی به دستورات و اوامر مقامات مافوق

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort