پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

X
اعتباربخشي آموزشي


اعتباربخشي فرايندي سيستماتيك مي باشد كه هدف اصلي آن اطمينان از كيفيت خدمات ارائه شده توسط هر سازمان و يا موسسه ميباشد. اين فرايند، نيازمند ارتقاء مستمر كيفيت مي باشد و جهت اطمينان از حفظ موقعيت اعتبار داده شده و يا ارتقاء آن در سازمان يا موسسه مربوطه، به ارزيابي‌هاي مجدد آن در دوره هاي زماني مختلف، نياز مي باشد. نحوه ارزيابي اين فرايند شامل دو مرحله مي باشد. مرحله اول بصورت خود-ارزيابي (ارزيابي دورني) مي باشد و مرحله دوم، ارزيابي بيروني است كه گروهي از افراد -خارج از سازمان و يا موسسه مذكور- به ارزيابي عملكرد آن مي پردازد. در همين راستا، اعتباربخشي آموزشي مراكز آموزشي درماني يكي از انواع اعتباربخشي مي‌باشد كه ابعاد مختلف عملكرد اين مراكز را در ده حيطه متناسب با ارائه آموزش باليني در سطوح مختلف از طريق انطباق آن با استانداردهاي تعريف شده موجود، توسط كارشناسان خبره مورد بررسي قرار مي‌دهد.
استانداردهاي اعتباربخشي آموزشي مراكز آموزشي – درماني با مشورت صاحبنظران و متخصصين پس از جلسات مكرر در حوزه معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،  تدوين و از طريق شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور مورد تصويب قرار گرفت. در نهايت پس از جلسات متعدد كارگروه هاي مختلف، نسخه نهايي اين استانداردها در 26 آبان ماه 1394 توسط معاونت آموزشي وزارت متبوع تهيه و به دانشگاه‌ها ابلاغ گرديد. در مجموع، براي حيطه‌هاي اعتباربخشي آموزشي، 140سنجه‌ مختلف تعريف شده است كه در سه سطح كاملا ضروري، ضروري و توسعه‌اي طبقه‌بندي شده‌اند. سطح كاملا ضروري كه 100 سنجه را به خود اختصاص مي‌دهد، سطحي از استاندارد است كه بيمارستان آموزشي همواره بايد آن را اجرا نمايد. سنجه ضروري نيز كه شامل 27 سنجه مي‌باشد، سطحي از استاندارد است كه بيمارستان تا دو سال پس از تاريخ ابلاغ سنجه‌ها، بايد آن اجرا نمايد و سطح توسعه‌اي كه 13 سنجه را تشكيل مي‌دهد، سطحي از استاندارد است كه بيمارستان تا چهار سال پس از ابلاغ سنجه‌ها، بايد به آن دست يابد.
هسته اصلي كميته اعتباربخشي آموزشي مراكز آموزشي- درماني در مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي شوشتر واقع شده است. که از خرداد ماه 1397 تشکیل شده است.
مراكز آموزشي - درماني تحت پوشش دانشکده علوم پزشكي شوشتر:
مرکز اموزشی درمانی الهادی
مرکز اموزشی درمانی خاتم الانبیاء
فعالیتهای کمیته اعتبار بخشی آموزشی مراكز آموزشي- درماني تا کنون:
-انجام خودارزیابی دو بیمارستان آموزشی الهادی و خاتم الانبیا
-ارسال نتایج خودارزیابی به اهواز
-ارائه راهکارهای رفع نواقص و ارسال به بیمارستانها جهت اقدام
-انتصاب معاون آموزشی برای هر دو بیمارستان و صدور ابلاغ
-تاسیس و راه اندازی مراکز دفاتر توسعه درهر دو بیمارستان
-تدوین برنامه استراتژیک بیمارستانهای آموزشی
-وارد نمودن مستندات خود ارزیابی حوزه ها ی مختلف بر اساس نسخه نهایی
-مشخص شدن تیم مدیریت اموزشی بیمارستان و صدور ابلاغ
-شروع فعالیت واحد توسعه آموزش بالینی در هردو بیمارستان
-دریافت نتایج ارزیابی درونی و اعلام نتایج به بیمارستانها
-برگزاری جلسات جهت بررسی نتایج ارزیابی درونی


 نام: خانم مریم نیک بینا

سمت: دبیر اعتبار بخشی بیمارستانهای آموزشی

ایمیل: Maryam.nikbina@yahoo.com

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort