پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

X
واحد آموزش

 

 

ظرفیت: 3 نفر

 

مسئول واحد: زینب صاحب کمال

1-کارگروه توانمدسازی، برنامه ریزی و اجرای کارگاه ها - زهرا طهماسبی

2- کارگروه تدوین ،تالیف ،ترجمه و نشریه : مجید محمدی

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort