پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

X
معرفی و اهداف کمیته

 

معرفی و رسالت:

ارزشيابي فرايندي است نظام دار براي جمع آوري ، تحليل و تفسير اطلاعات به منظور بررسي ميزان عملي شدن هدفها مي باشد و هدف عالي و نهايي آن ارتقاء كيفيت آموزش مي باشد. بهبود و ارتقاء کیفیت تدریس اعضاء هیات علمی دانشگاه در صورتی میسر است که اطلاعات درست و کاملی از کیفیت تدریس اعضاء هیات علمی در دسترس باشد. ارزشیابی اعضاء هیات می تواند اطلاعات لازم را در اختیار مسئولین آموزشی قرار دهد. بررسی کیفیت تدریس اعضاء هیات علمی و تلاش در جهت ارتقاء کیفیت تدریس اعضاء هیات علمی، از طریق بررسی نتایج ارزشیابی انجام یافته از دانشجویان هم چنین ارزشیابی برنامه های آموزش اجرا شده در سطح دانشگاه و ارائه بازخورد به ذینفعان از دلایل وجودی این واحد در دانشکده می باشد.

 

نام و نام خانوادگی: دکتر برات براتی

سمت: سرپرست و کارشناس مسئول كميته ارزشیابی اساتید

ایمیل: barati943@gmail.com

 

نام و نام خانوادگی: خانم معصومه کایدانی

سمت: کارشناس مسئول كميته ارزشیابی اساتید

ایمیل:kaydanym@yahoo.com

 

نام و نام خانوادگی: آقای سیدعلی موسوی

سمت: کارشناس کمیته ارزشیابی اساتید

ایمیل:

 

نام و نام خانوادگی: خانم دکتر طاهره نویدی فر

سمت: کارشناس کمیته ارزشیابی اساتید

ایمیل:

 

نام و نام خانوادگی: خانم نیک بینا

سمت: کارشناس کمیته ارزشیابی اساتید

ایمیل:

 

نام و نام خانوادگی: خانم نعمت زاده

سمت: کارشناس کمیته ارزشیابی اساتید

ایمیل:

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort