پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

X
معرفی کمیته

 

کمیته توانمند سازی اساتید
اعضای هیئت علمی، مهمترین سرمایه هر مؤسسه آموزش عالی محسوب می شوند. با توجه به اینکه اعضای هیأت علمی معمولاً برای استخدام در دانشگاههای علوم پزشکی دوره خاصی در زمینه آموزش تدریس نمی بینند، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه ها عهده دار آشنا سازی اعضاء هیأت علمی با استراتژیهای جدید آموزش جهت ارتقاء کیفیت تدریس است. لذا واحد رشد و بالندگی اعضاء هیات علمی با هدف توسعه و ارتقاء توان علمی اعضاء هیات علمی در زمینه آموزش و پژوهش و آشنایی اعضاء هیات علمی دانشگاه با فنون تخصصی آموزش، تدریس و ارزشیابی دانشجویان به منظور آماده سازی اساتید و ایجاد تغییر در برنامه های آموزشی  تشکیل گردیده است.در این راستا این واحد اقدام  به  برگزاری کارگاه های مختلف آموزشی می کند تا از این طریق به ارائه طرح درس مناسب، روشهای تدریس مناسب و ارزیابی مناسب فراگیران و ...... کمک نماید..

شرح وظایف کمیته توانمند سازی

    نیاز سنجی آموزشی اعضاء هیات علمی
    همکاری در طرح و برنامه­ریزی کارگاههای آموزشی
    تهیه و انتشار مطالب علمی در  زمینه فرایند یاددهی یادگیری
    طرح و برنامه ریزی کارگاههای آموزشی در توسعه فرایند آموزش
    توسعه تواناییهای اساتید در زمینه تکنولوژی آموزشی، توانمندی اساتید در کاربرد تکنولوژی اطلاعات در زمینه های آموزش، Self-Direct Learning  مانند جستجوی اطلاعات از منابع الکترونیکی، نرم افزارهای مدیریت منابع مانند: Endnote, reference manager و آشنایی با نرم افزار های کاربردی مانند: Word, Excel, Power Point  و تهیه مواد درسی به روش (Camtasia Studios Multimedia)
    توسعه تواناییهای اساتید در گسترش روشهای بهینه و نوین آموزش
    توانمندی اساتید در زمینه مشاوره دانشجویی و برقراری مهارت های ارتباطی مؤثر
    برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مرتبط با روش های نوین تدریس (نظری و بالینی)
    برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مرتبط با روش های نوین ارزشیابی (نظری و بالینی)

 

نام: خانم زهرا سادات پژوهیده

سمت: مسئول کمیته

ایمیل: pajohidehz@gmail.com

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort