پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

X
معرفی کمیته

 

کمیته برنامه ریزی و توسعه رشته ها، با رسالت تقویت مهارت ها و ارتقا کیفیت برنامه های آموزشی، در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی شوشتر تشکیل شده است.
شرح وظایف کمیته برنامه ریزی و توسعه رشته ها
    پیگیری تدوین و اجرا Logbook و کتابچه های مجموعه مقررات و برنامه های آموزشی
    تشکیل جلسات برای گروههای فاقد Log book در دانشکده ها
    نظارت بر تدوین مقررات و برنامه های درسی رشته های مختلف
    بررسی متون و سر فصل های رشته های مختلف تحصیلی و ارائه پیشنهاد تغییر به منظور ارتقای کیفیت برنامه های آموزشی
    بررسی و تصویب برنامه های درسی رشته های جدید قبل از ارائه به شورای آموزشی دانشگاه
    ارتقای دانش برنامه ریزی درسی میان اعضای هیات علمی دانشگاه
    تشکیل جلسات تدوین و بازنگری طرح درس و جدول دوره در سطح EDO ها طبق تقویم زمانی
    ارزشیابی طرح درس های تدوین شده توسط اساتید و ارائه بازخورد نتایج به آنها
    بررسی پورتال دانشکده ها جهت تعیین تهیه ی آمار دروس دارای طرح درس و جدول دوره

 

نام: خانم دکتر هاشمی

سمت: مسئول کمیته

ایمیل

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort