پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

X
معرفی

 

مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی کشور به عنوان مغز متفکر و کانون های نوآوری در دانشگاه، مسئوليت ارتقای کيفی آموزش را  برعهده دارند. ایفای این نقش حساس مستلزم وجود ساز و کار دائمی در کليه دانشکده‎ها است تا فعاليت های توسعه آموزش در تمامی ارکان آموزش دانشگاه گسترش یابد.

شرح وظايف مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاههاي علوم پزشكي(EDC) به شرح زير تبيين مي گردد:
 ۱-مشاركت در تصميم سازي سياست هاي آموزشي نهادهاي سياست گذار دانشگاه اعم از شوراي آموزشي دانشگاه، شوراي دانشگاه، هيات رئيسه ، هيات امناء و هيات مميزه دانشگاه
۲- ارائه مشاوره به معاون آموزشي دانشگاه براي برنامه ريزي و عملياتي كردن برنامه ها و سياست هاي كلان آموزشي دانشگاه.
۳- عضويت و شركت فعال در جلسات شوراي آموزشي و پژوهشي دانشگاه.
۴- ارائه گزارش فعاليت ها به تصميم گيرندگان آموزشي در سطح دانشگاه و وزارت متبوع.
۵- همكاري با EDC دانشگاه هاي علوم پزشكي به منظور تبادل تجربيات ، اطلاعات و بهره مندي از پتانسيل هاي موجود در هر مركز.
۶- طراحي و مديريت برنامه هاي نوآورانه آموزشي در زمينه روش تدريس، ارزشيابي، مشاوره و رهبري و مديريت در محدوده اختيارات دانشگاه و مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه.
۷- پايش، ارزشيابي، معرفي و انتشار برنامه هاي نوآورانه در حوزه آموزش علوم پزشكي در سطح ملي و بين المللي.
۸- نیازسنجي آموزشي اعضاء هيات علمي .
۹- توانمندسازي اعضاي هيات علمي در حيطه هاي مختلف آموزش علوم پزشكي بر اساس نتایج نيازسنجي، سياست ها و اولويت هاي آموزشي دانشگاه.
۱۰- توانمند سازي، حمايت و هدايت دفاتر توسعه دانشكده ها EDO و و احدهاي توسعه آمدوزش بيمارستانها د ر اجراي وظايف و برنامه هاي مربوطه.
۱۱-توانمندسازي مديران آموزشي دانشگاه اعم از معاونين آموزشي دانشگاه،دانشكده، بيمارستان ها و گروه هاي آموزشي در زمينه رهبري و مديريت آموزشي.
۱۲- برنامه ريزي درسي در چارچوب اختيارات داده شده به دانشگاه هاي علوم پزشكي
۱۳-طراحي، مشاوره و مشاركت در اجراي ارزشيابي برنامه درسي، استاد و دانشجو.
۱۴-طراحی، مشاوره و مشاركت در اعتباربخشي مراكز آموزشي دانشگاه.
۱۵- ارزشيابي عملكرد و فعاليت هاي دفاتر توسعه آموزش دانشكده ها و واحدهاي توسعه آموزش بيمارستان ها.
۱۶- تعيين اولويت هاي پژوهش در آموزش دانشگاه و حمايت از اجراي پروژه هاي تصويب شده.
۱۷-ايجاد و فعال كردن كميته هاي استعدادهاي درخشان و دانش آموختگان با هدف بهره گيري از نظرات و پيشنهادات دانشجويان در راستاي ارتقاء كيفي آموزش مطابق باضوابط و مقررات مربوطه.
تبصره ۱ : مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه ها در زير مجموعه معاونت هاي آموزشي دانشگاه ها در راستاي سياست هاي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي فعاليت مي نمايند.
تبصره ۲: مديرمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي توسط معاون آموزشي دانشگاه منصوب مي گردد.
سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

نام و نام خانوادگی: دکتر امیر زاهدی

سمت: سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort