پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

X
معرفی مسئول اعتباربخشی موسسه ای

 


اعتبارسنجی به منظور ارزشیابی کیفیت موسسه های آموزشی سالهاست که درکشورهای مختلف جهان در حیطه های مختلف اعم از آموزشی و خدماتی به کار گرفته می شود. دانشکده علوم پزشکی شوشتر به منظور همگامی در اجرای طرح تحول در آموزش علوم پزشکی، در فرایند اعتباربخشی مشارکت نموده و واحد اعتباربخشی موسسه ای دانشگاه درحوزه مرکز مطالعات و توسعه آموزش فعالیت خود را آغاز کرد تا در استقرار استانداردهای موسسه ای در دانشگاه گام بردارد.
استانداردهای اعتباربخشی موسسه ای در 8 حوزه ، 66 استاندارد و351 شاخص ( 156 شاخص الزامی   و 195 شاخص ترجیحی ) به شرح زیر طراحی و ابلاع  شده است.
1- حوزه رسالت و اهداف
2- حوزه مدیریت
3- حوزه منابع وامکانات
4- حوزه آموزش کارکنان
5- حوزه هیات علمی
6- حوزه خدمات دانشجویی
7- حوزه پژوهشی
8- حوزه آموزش دانشجویی

اقدامات انجام شده اعتباربخشی موسسه ای دانشکده علوم پزشکی شوشتر
-    انجام خودارزیابی
-    ارسال نتایج  خودارزیابی به اهواز و وزارت
-    برگزاری جلسه جهت رفع نواقص
-    ارئه راهکارهای رفع نواقص درحوزه های مرتبط جهت اقدام
-    بررسی نواقص مستندات و تکمیل آن در تمامی حوزه ها جهت آمادگی برای ارزیابی درونی و بیرونی
-    ارسال مستندات به دانشگاه علوم پزشکی اهواز جهت انجام ارزیابی درونی
-    ارسال مستندات به وزارت جهت انجام ارزیابی بیرونی
-    انجام ارزیابی درونی توسط دانشگاه اهواز
-    تکمیل مستندات و نواقص و ارسال به دانشگاه اهواز
-    انجام ارزیابی بیرونی توسط ارزیابان وزارتی
-    دریافت پیش رای کمیسیون اعتبار بخشی و ارائه نتایج به حوزه های مربوطه

 

نام و نام خانوادگی: خانم مرضیه نجفی

سمت: مسئول کمیته

ایمیل: marzi.najafi2009@gmail.com

 

 

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort