پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

X
معرفی مسئول اعتباربخشی مراکز و برنامه های آموزش مداوم

 

 

نام: خانم الهام عبداللهی

سمت: مسئول اعتباربخشی

ایمیل

 

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort