پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

X
معرفی کمیته

 

آموزش علوم پزشکی به سبب نیاز به عرصه های متنوع یادگیری در مسایل مرتبط با سلامت و بیماری مردم نسبت به سایر آموزش ها از ویژگیهای خاصی برخوردار است. پزشکی به عنوان یک حرفه مقدس و به عنوان یکی از حساس ترین حرفه ها از هزاران سال پیش مطرح بوده است و اطبا در دوره های مختلف نقش های مهم و حساسی را، ایفا کرده اند. از آن جا که برخورداری از سلامت، یکی از حقوق اساسی همه انسان ها است. عوامل خطرساز سلامت باید برای همه به حداقل برسد و هرانسانی این امکان را داشته باشد که در زمان بیماری از خدمات متناسب با نوع و شدت بیماری در، زمان مناسب بهره مند شود.
ادغام و آموزش پاسخگو
دانشگاه ها و دانشکده ها به خاطر پاسخگویی به نیازها و انتظارات جامعه پایه گذاری شدند ابزار دانشکده های پزشکی برای پاسخگویی به نیازها و انتظارات جامعه، نظام ارائه خدمات بوده است زمانی ارائه خدمات در متن جوامع و بصورت اولیه و ساده انجام می شد اما رفته به دلیل رشد فزاینده علوم و امکانات و تکنولوژی های مختلف خود محصور شدند و رفته رفته ارتباط آنها با جامعه و نظام ارائه خدمات ضعیف تر شد و در طول سالیان متمادی فصل مشترک های بین این دو از بین رفته و جای خود را به مرزبندی های مستحکم و غیرقابل نفوذ داد. دانشکده ها با فاصله گرفتن از نیازها و انتظارات جوامع و برحسب علایق و اولویت های خود اهداف را تعریف و اجرا کردند.
آموزش جامعه نگر و آموزش پاسخگو
آموزش جامعه نگر یعنی آموزشی که به نیازهای جامعه در امر سلامت پاسخ می دهد پس جامعه نگر بودن آموزش به معنی پاسخگو بودن آن می باشد و هر نظام آموزشی باید با هدف توانمندی فراگیر در پاسخگویی به نیازها و انتظارات جامعه طراحی گردد آموزش جامعه نگر یک رویکرد هدفمند است و می تواند براساس شرایط اجتماعی و زمانی هر جامعه نسبی و متفاوت باشد بدین معنی که ممکنست آموزش ها صددرصد جامعه نگر نباشند اما همواره حرکت به سمت و سوی تحقق آن مفید خواهد بود پاسخگویی به مشکلات جامعه و نیازها و انتظارات آن باعث تعامل پویایی بین آموزش و جامعه می گردد و این تعامل مستمر و پایدار است پس آموزش جامعه نگر نیز باید حاکی از یک حرکت دایمی و پایداری به سمت پاسخگویی به نیازهای جامعه باشد بنابراین آموزش جامعه نگر یک نظام ثابت برای شرایط ایده آل نیست بلکه نظامی پویاست که در راه رسیدن به اهداف مطلوب خود از منزل های متعددی می گذرد.

 

نام و نام خانوادگی: خانم دکتر سیما هاشمی

سمت: مسئول کمیته

ایمیل:

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort